گفتگوهاي دروني منفي

براي رهايي از دام گفتگوهاي دروني منفي تکراري (نشخوار ذهني) چه مي توان کرد؟


رهايي از دام گفتگوهاي دروني منفي تکراري

براي رهايي از دام گفتگوهاي دروني منفي تکراري (نشخوار ذهني) چه مي توان کرد؟
1- تكنيك برگرداني مثبت يا انحراف فکر:
به صورت ارادي به چيزي توجه كنيد كه مثبت است. بازي هاي فكري کنيد. هر کاري كه مستلزم به كارگيري فكر است. تلفن را برداريد و به دوستان زنگ بزنيد. خلاصه فقط ذهنتان را با هر چيز كوچكي مشغول کنيد. يك عدد پيچيده مثل 958354را درنظربگيريد و هفت تا هفت تا از آن كم كنيد. اين تكنيك بخاطر اينست كه مكانيزم ذهن طوريست كه در يك آن نمي تواند به دونقطه توجه كند.

2- تکنيک تاخير فكر:
براي آمدن فكرهاي منفي تکراري به ذهنتان وقت تعيين كنيد و وقتي اين افكار خواستند به ذهنتان وارد شوند به آنها بگوييد كه بروند و در فلان ساعت كه به آنها اختصاص داده ايد بيايند و تدريجا اين ساعات را محدودتر كنيد. اين نشان مي دهد که شما ارباب هستيد و آن ها (افکار منفي تکراري) نوکر.

3- تکنيک تدوين فکر:
قلم و كاغذ برداريد و همگي افكار منفي خود را بنويسيد ترجيحا با زبان طنز: نوشتن بار سنگين افكار فكري را سبك كرده و گاه با خواندن نوشته ها ممكن است شما را به خنده يا شگفتي از افكار غيرمنطقي خود وادارد. در عين حال وقتي فكرتان را نوشتيد راحت تر مي‌توانيد آن را بررسي كنيد و خطاهايش را شناسايي نماييد.

4- تصور بدترين حالت ممکن و اقدام:
در نگاه اول ممکن است اين روش اشتباه به نظر برسد اما دو فايده اساسي دارد. به جاي اينکه مدام در مورد نگراني هاي آينده فکر کنيد. به بدترين حالت ممکن فکر کنيد. زماني که به بدترين حالت ممکن فکر ميکنيد، ميبينيد آنقدرها هم بد نيست و تنها اين ذهن شماست که آن رو بزرگ کرده. همين طور شما مي توانيد خود را براي اقدامات جبراني و پيشگيرانه بعدي آماده کنيد. به جاي ترس از اقدام، بزنيد به قلب ماجرا و دست به کار شويد.

5- ماموريت جديد براي خود تعريف کنيد:
نشخوار ذهني، فكر زايد است و فكر زايد زاييده وقت زايد و وقت زايد زاييده بيكاري، با دست زدن به يك فعاليت كه شما را در حالت برانگيختگي قرار دهد مي‌توانيد از حالت نشخوار ذهني فاصله بگيريد. مثلا اگر در کارآفريني شکست خورده ايد، يک ايده جديد را دنبال کنيد. اگر ديگر نمي توانيد ورزش حرفه اي کنيد، خوب به مربي شدن فکر کنيد! اگر به تازگي جدا شده ايد، به تمام کارهايي فکر کنيد که در زمان زندگي مشترک فرصتش را نداشتيد انجام دهيد. خداوند درها و دريچه هاي بسياري را پيش روي ما قرار داده است. اما گاهي اوقات آنچنان به درهاي بسته نگاه مي کنيم که صدها در و دريچه ديگر را نمي بينيم. به خدا نگوييد چه مشکلات بزرگي داريد بلکه به مشکلات بگوييد چه خداي بزرگي داريد!
 کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 961
  • 0