اثر لقمه حرام

موضوعات : عمومی, گوناگون

براستی اگر انسان در تمامی ابعاد زندگی مراقبت داشته باشد و از حدود الهی عبور نکند لقمه حرام کافی است تا او به سمت حرام کشیده شود...


اگر پنبه کنار آهن ربا باشد، آهن ربا کششی به پنبه ندارد ، اما اگر براده آهن را درون پنبه بگذارید ، در این حالت پنبه به سمت آهن ربا کشیده خواهد شد. در اینجا خود پنبه جذب نمی شود ، بلکه براده آهن است که به سمت آن کشیده می شود

معصیت‌‌ها مثل آهن ربا ، نان حرام مانند آهن و انسان مثل پنبه است . وقتی که انسان گوشتش از نان حرام رشد کرده باشد ، نمی‌ تواند از کنار معصیت‌ ها بگذرد. وقتی از کنار معصیت رد می شود ، مجذوب آن می شود این خاصیت درونی لقمه حرام است

اما وقتی لقمه حلال باشد ، از کنار عبادات که می گذرد ، عبادات او را جذب می کنند ، از کنار امام‌ زاده که می گذرد به زیارت ایشان میل پیدا می کند . الهی که لقمه حلال روزی همهکپی
لینک اشتراک گذاری

  • 63
  • 0